3-iyun 2018-yil «Pedagogik mahorat» ilmiy-nazariy va metodik jurnal


 

 

 

 

28-noyabr 2018-yil «O‘zbekistonda yosh rahbar kadrlarning boshqaruv
salohiyatini yuksaltirish: muammo va istiqbollar» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi

 

 

 

 

 

Sentyabr-oktyabr, 2018-yil. «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar»

ilmiy elektron jurnali

 

 

 

 

30-oktyabr 2018-yil. «O’zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollar» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani

 

 

 

28-noyabr 2018-yil. «O’zbekistonda yosh kadrlarning boshqaruv salohiyatini yuksaltirish: maummo va istiqbollar» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari

 

 

 

2018-yil. «Strategik boshqaruv»: o’quv qo’llanma. 

 

 

 

 

«Yoshlar innovatsion faolligini oshirishning dolzarb vazifalari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

 

 

30-oktyabr 2018-yil. «O’zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollar» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani

 

 

Mart, 2019-yil. «Zamonaviy ta’lim» jurnali

 

 

2019-yil. Buxoro davlat universiteti qoshidagi “Psixologiya” jurnali

 

28-noyabr 2018-yil «O‘zbekistonda yosh rahbar kadrlarning boshqaruv
salohiyatini yuksaltirish: muammo va istiqbollar» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi