3-iyun 2018-yil «Pedagogik mahorat» ilmiy-nazariy va metodik jurnal